fbpx
 
 
 

Var han Guds Profet?

Hva er det islam lærer?

Det er noen grunnleggende og viktige ting du bør vite om islam. Når du vet disse kan du vurdere hva du skal gjøre videre i livet.

Islams hovedbudskap

Islams grunnleggende budskap er å ikke tilbe andre enn Den Ene Gud, som på arabisk kalles Allah. Allah sier i Koranen (oversettelse av betydningen):

«Si: ‘Han er Allah, (Den) Éne. Allah, Den Evigvarende. Han verken føder eller er selv blitt født, og det er ingen som er lik Ham.’»1

Første del av muslimenes trosbekjennelse, utgjør grunnlaget for gudskonseptet i islam. Med trosbekjennelsen bevitner muslimer at: «Det finnes ingen guddom (verdig tilbedelse) unntatt Allah.» Gudskonseptet er kompromissløst monoteistisk. Gud er Den Allmektige, Han er selvforsynt og helt uavhengig av alt. Alt som eksisterer, eller som kan eksistere, gjør det ved Hans vilje. Han er Den Ene som skapte universet og opprettholder det. Han er ikke bare første årsak, men også den eneste årsaken, og Han er selv uforårsaket.

I andre del av trosbekjennelsen bevitner muslimer at Muhammed (fred være med ham) er det siste sendebudet. Alle tidligere profeter og sendebud er høyt æret av muslimer, bl.a. Adam, Noah, Abraham, Jakob, Isak, Ismael, Moses, David, Salomon, Jesus og mange flere (fred være med dem alle). De underkastet seg, og henga seg til Allah, Han som skapte dem og valgte dem som profeter. Koranen sier (oversettelse av betydningen):

«Si, (å dere som tror): ‘Vi tror på Allah og det som er blitt åpenbart for oss, og det som er blitt åpenbart for Abraham og Ismael og Isak og Jakob og stammene, og på det som ble gitt til Moses og Jesus, og det som ble gitt til profetene fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell mellom noen av dem, og vi er muslimer (i underkastelse) til Ham’.»2

Islam er en universell religion som er ment for hele menneskeheten. Gud gjør ikke forskjell på mennesker ut ifra deres rase, og vi er alle av Hans skapninger. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Å mennesker, sannelig har Vi skapt dere fra mann og kvinne, og gjort dere til folk og stammer, slik at dere kan kjenne hverandre. Sannelig, den mest edle av dere i Allahs syn er den mest rettskafne av dere. Sannelig, Allah er Den Allvitende og vet om alt.»3

Muhammed (fred være med ham)

Profeten Muhammed (fred være med ham) var den siste og endelige profeten av en lang kjede profeter og sendebud. Han ble sendt til hele menneskeheten og var fra Arabia, og snakket dermed arabisk. Muhammed (fred være med ham) ble sendt for å bekrefte og gjenopplive budskapet som alle tidligere profeter og sendebud ble sendt med: tilbedelsen av kun Den Ene Gud.

Den amerikanske astrofysikeren og tidligere professor ved flere universiteter, Michael H. Hart, sa i sin bok The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History:

«Mitt valg av Muhammed til å toppe listen over verdens mest innflytelsesrike personer vil kanskje overraske noen lesere og bli trukket i tvil av andre, men han var den eneste mannen i historien som var overlegent vellykket både på det religiøse og verdslige nivået. Muhammed [...] forkynte en av verdens største religioner, og han ble en enormt effektiv politisk leder. Hans innflytelse er i dag fortsatt kraftfull og gjennomgående, 13 århundrer etter hans død.»4

Som en leder var profeten Muhammed (fred være med ham) allmenngyldig, ikke bare på grunn av hans budskap om likhet, men på grunn av hans uselviske karakter. Han hjalp de fattige og trengende, og var bekymret for folkets velvære. Hans lære strekker seg over alle tidsperioder, og er for folk fra alle verdensdeler, om de er rike eller fattige. En av hans mange kloke lærdommer var å ikke ignorere selv den minste godhetshandling, selv om det bare er å hilse på en person med et smil.

Profeten Muhammed (fred være med ham) var en barmhjertighet for hele menneskeheten, til og med for de ikke-troende: «Abu Hurairah rapporterte at det ble sagt til Allahs Sendebud (fred være med ham): ‘Påkall forbannelse over avgudsdyrkerne’, hvorpå han sa: ‘Jeg har ikke blitt sendt som den som påkaller forbannelse, men jeg har blitt sendt som barmhjertighet.’»5

Profeten Muhammed (fred være med ham) var snill og mild selv når uinviterte folk kom på besøk i hans hjem og ønsket død over ham. Profeten (fred være med ham) sin kone Aishah, berettet: «En gruppe jøder ba om tillatelse til å besøke Profeten, (og når de fikk det), sa de: ‘As-samu alaika (død være med deg).’ Jeg sa (til dem): ‘Men død og Allahs forbannelse være med dere!’ Profeten sa: ‘Å Aishah! Allah er snill og mild, og liker at man skal være snill og mild i alle saker.’ Jeg sa: ‘Har du ikke hørt hva de sa?’ Han sa: ‘Jeg sa (til dem): ‘‘Wa alaikum (og med dere).’’’»6

Profeten Muhammeds noble karakter og atferd skapte kjærlighet i folks hjerter. De fleste i Arabia hadde blitt muslimer innen Profeten (fred være med ham) døde som 63 år gammel, og på under et århundre, hadde budskapet spredt seg til Spania i vest, og hele veien til Kina i øst.

Koranen

Koranen er boken som islam lærer er Guds siste åpenbaring til menneskeheten. Budskapet som ble formidlet av profeten Muhammed (fred være med ham) ble befestet gjennom kontinuerlige åpenbaringer, som samlet heter Koranen. Koranen inneholder veiledning for hele menneskeheten og finnes i nøyaktig samme form i dag, som den gjorde da den ble åpenbart for over 1400 år siden. Islam representerer ikke en ny religion, men er religionen som alle profetene trodde på og forkynte. Koranen retter opp i forfalskninger og feil som i etterkant har oppstått i de tidligere åpenbarte skrifter, og er en kompromissløs bekreftelse på den rene læren om én unik Gud.

Veiledningen som finnes i Koranen, gjør oss i stand til å leve slik Allah elsker og er fornøyd med. Allah er Skaperen og kjenner oss best. Derfor er det Han som er mest egnet til å gi oss veiledning om hva som er best for oss som individer, og kollektivt som et samfunn. Om du aldri har brukt en mobiltelefon før og kjøper en iPhone, leser du bruksanvisningen for iPhone, og ikke en som er laget for Samsung. Den logiske forklaringen er enkel; firmaet som lager telefonen kjenner produktet best, og de er derfor mest egnet til å skrive en bruksanvisning for sine brukere. Allah skapte oss og kjenner oss derfor bedre enn vi kjenner oss selv. Koranen er som en bruksanvisning fra Skaperen. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Denne (Koranen) er innsikt for menneskeheten, og veiledning og nåde for et folk som er sikre (i troen).»7

«Å mennesker, det er kommet til dere en instruksjon fra deres Herre, og helbredelse for det som er i brystene, og veiledning og nåde for de troende.»8

«Dette er Boken hvori det er ingen tvil, en veiledning for de gudfryktige, som tror på det usette, etablerer bønnen, og gir av det som Vi har gitt dem, og som tror på det som er blitt åpenbart for deg (å Muhammed) og det som ble åpenbart før deg, og som på det Hinsidige er sikre (i tro). Disse er på (rett) veiledning fra deres Herre, og det er disse som vil være de suksessfulle.»9

En muslim

En muslim er en som underordner sin vilje til Allah. En muslim gleder seg over spesielt to aspekter. Det første er sitt forhold til sin skaper som styrker troen og gir nærhet til Allah gjennom tilbedelseshandlinger. Det andre er sitt forhold til samfunnet en bor i, der man påtar seg ansvar for å opprettholde viktige moralske verdier, ved å for eksempel være god mot naboer, holde sine løfter, hjelpe de fattige, påby rettferdighet, osv. Mange Koranvers oppfordrer til dette. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Rettskaffenhet er ikke at dere vender deres ansikter mot øst eller vest, men (sann) rettskaffenhet er (i) en som tror på Allah, Den Siste Dag, englene, Skriften og profetene, og gir rikdom selv om man har det kjært, til slektninger, foreldreløse, de trengende, den reisende, de som ber (om hjelp) og for frigjøring av slaver, (og som) etablerer bønnen, og gir zakah, (de som) overholder sine løfter når de lover, og (de som) er tålmodige i fattigdom og vanskelighet og under kamp. Disse er de som har vært sanne, og det er disse som er de rettskafne.»10

«Sannelig, Allah påbyr dere å levere tilbake betrodd gods til den det tilhører, og når dere dømmer mellom mennesker å dømme med rettferdighet. Utmerket er det som Allah formaner dere til. Sannelig, Allah er Den som hører og ser alt.»11

«Sannelig, Allah påbyr rettferdighet og god oppførsel, og gavmildhet mot slektninger, og Han forbyr umoral og dårlig oppførsel og undertrykkelse. Han formaner dere, slik at dere kan bli påminnet.»12

Islams seks trosartikler

Islam har seks trosartikler. Den første trosartikkelen er troen på én Gud, og at det ikke er noen verdig tilbedelse utenom Ham.

Den andre trosartikkelen er troen på at det finnes engler som f.eks. erkeengelen Gabriel som brakte åpenbaringer fra Allah. Skaperen av universet som er i stand til å skape alt som øyet har sett, er også i stand til å skape engler som vi ikke har sett.

Den tredje trosartikkelen er troen på at Allah har sendt åpenbaringer. Profetene Moses, Jesus og David (fred være med dem) fikk åpenbaringer som muslimer anerkjenner var fra Allah. Muslimer tror på det originale Evangeliet åpenbart til Jesus (fred være med ham), den originale Toraen åpenbart til Moses (fred være med ham) og de originale Salmene åpenbart til David (fred være med ham). Disse var veiledning fra Gud til de menneskene som levde under sine gjeldende profeter, frem til det kom ny åpenbaring fra Allah. Profeten Muhammed (fred være med ham), fikk åpenbart Koranen som er den endelige veiledningen fra Allah, gjeldende i all tid fremover.

Den fjerde trosartikkelen er troen på alle profeter og sendebud som har kommet med Guds budskap til menneskeheten. Alle av Guds profeter kom med det samme grunnleggende budskapet om å tilbe Gud alene. Hvis man skulle avvise en av dem, vil det være det samme som å avvise dem alle, for deres budskap var det samme. Ved å anerkjenne alle av Guds sendebud, anerkjenner man Guds budskap, nemlig islam.

Den femte trosartikkelen er troen på oppgjørets time, mer kjent som Dommedagen. Der vil enhver person bli holdt ansvarlig for sine handlinger. Våre gjerninger vil bli dømt av Allah og vi vil som følge av dem entre Paradiset eller Helvete. Allah er Den Rettferdige og Han vil belønne og straffe enhver person rettferdig. En av Hans sjenerøse kvaliteter, er at Han er Den Mest Barmhjertige mot dem som viser barmhjertighet. På Dommens Dag vil ingen bli gjort den minste urett.

Den sjette trosartikkelen er troen på skjebnen. Allah har full kjennskap til alt, Han ser det skjulte og usette. Han vet alt som har skjedd og noen gang vil komme til å skje. Allah er Den Allmektige og intet kan forekomme uten Hans tillatelse. Han ønsker at mennesker skal gjøre godt, men Han tillater dem å gjøre som de selv velger, for dette livet er en test. Det er ved Allahs tillatelse at du er i stand til å lese disse ordene som du nå leser, men det er av ditt eget valg at du gjør det. Enhver person har fri vilje og er derfor i stand til å velge selv om de ønsker å følge veien til Paradiset eller veien til Helvetet. For å forstå dette bedre, forestill deg følgende scenario: En lærer har en elev i klassen som så å si aldri kommer til timene. Når eleven først kommer følger han aldri med og lager bare bråk. Eleven kan ingenting i faget, og når eksamen kommer vet læreren på forhånd at eleven kommer til å stryke. Når eksamen faktisk finner sted så stryker denne eleven. Det at læreren visste at eleven kommer til å stryke betyr ikke at læreren var årsaken til at eleven strøk. Læreren visste det fordi læreren kjenner eleven, men eleven strøk pga. sine egne handlinger. Allah kjenner oss best og det er ingenting som begrenser Hans kunnskap. Det er Han som har skapt oss og Han er ikke bundet av det vi opplever som tid. Allah vet alt som vil skje med oss, men det er vi som selv tar valgene.

Islams fem søyler

I tillegg til de seks trosartiklene som er nevnt ovenfor, har muslimer fem grunnleggende plikter, kjent som islams fem søyler. Disse søylene bærer med seg dyp visdom, og former derav grunnlaget for muslimenes liv. Den første søylen er å bevitne at ingen annen enn Allah har rett til å bli tilbedt, og at profeten Muhammed (fred være med ham) er det siste sendebudet. Dette er islams kjerne.

Den andre søylen er å etablere bønn fem ganger daglig. Bønn er tiden for å stå foran Allah og uttrykke troen, takke for Hans velsignelser, og for å be om veiledning og tilgivelse. Allah er Han som har gitt deg alt du eier og har, inkludert dine sanser og evne til å føle glede. Det er Han som har velsignet deg med tid som du bruker slik det behager deg. Man kan aldri gjengjelde Allahs gaver, men man kan vise takknemlighet gjennom bønnen. I bønnen viser man ydmykhet overfor Den Allmektige når man bøyer seg, og er i knefall med pannen på bakken. På samme måte som kroppen trenger næring, trenger sjelen det også. Bønnen er næring og renselse for sjelen som bringer deg nærmere Allah. Når du vet at du skal stå foran Allah fem ganger om dagen, vil det hjelpe deg å holde deg på den rette veien og holde deg unna dårlige gjerninger. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Sannelig, Jeg er Allah. Det er ingen guddom unntatt Meg, så tilbe Meg, og etabler bønnen til Min ihukommelse!»13

«Resiter, (å Muhammed), det som er blitt åpenbart til deg av Skriften, og etabler bønnen. Sannelig, bønn forhindrer umoral og ugjerninger, og å komme Allah i hu er større. Og Allah vet hva dere foretar dere.»14

Den tredje søylen er å faste hver dag i måneden ramadan (den niende måneden i den islamske kalenderen) fra daggry til solnedgang. Faste gjør en person i stand til å utvikle selvkontroll, og frigjør en til å vie kropp og sjel for tilbedelse. I ramadan avstår man fra mat, drikke og seksuell kontakt med sin ektefelle fra soloppgang til solnedgang. Det å avstå fra de ting som til vanlig er tillatt for oss å nyte, gjør at vi innser hvor mye disse velsignelsene fra Allah virkelig er verdt. Det får oss til å sette pris på ting og gjør oss ydmyke. Det å holde seg unna det som til vanlig er tillatt gjør det lettere for oss å holde oss unna de ting som er forbudt gjennom hele året. Hvis man kan klare å avstå fra de ting kroppen mest begjærer, bør det være enkelt å avstå fra andre ting. Ramadan er en flott mulighet til å sette pris på velsignelsene som Allah har skjenket oss, og denne måneden lar oss føle hvordan fattige og sultne rundt om i verden har det. Det å selv føle sult fungerer som en vekker for oss slik at vi påminnes om å gi til de fattige. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Å dere som tror, foreskrevet for dere er faste, slik det var foreskrevet for dem før dere, så dere kan bli rettskafne.»15

Den fjerde søylen er zakah (almisse), man gir 2,5 % av oppspart formue som overstiger et visst nivå til dem som Allah har bestemt som mottakere. Det at alt tilhører Allah er et av de viktigste prinsippene i islam; derfor har mennesker fått rikdom, som en tillit. Zakah betyr både renselse og vekst, og vår sjel blir renset fra grådighet ved å tilsidesette en del til de trengende. Det at Allah har gitt oss velstand er en velsignelse, og en muslim vil dele Allahs velsignelser med sine medmennesker. Den aktive praksisen med almisse viser at kjærligheten for Allah og Hans påbud, er større enn kjærligheten for velstand. Det hjelper de fattige, de med gjeld, det beskytter nasjonen og styrker ens tro. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Zakah er kun for de fattige, og for de trengende, og for de som jobber med å samle (zakah), og for å føre hjerter sammen (for islam), og for frigjøring av fanger (eller slaver), og for dem i gjeld, og for Allahs sak, og for den (strandede) reisende – en forpliktelse (pålagt) av Allah. Allah er Den Vitende, Den Vise.»16

Den femte søylen som er pålagt muslimer, er utførelse av pilegrimsferden (hajj), minst én gang i livet hvis man har økonomi til det. Hvert år deltar i gjennomsnitt to millioner mennesker på hajj, og det er en fantastisk hendelse for hele menneskeheten. Hajj er et eksempel på samhold til tross for det store mangfoldet. Det innprenter en følelse av menneskelighet, og inspirerer til tålmodighet og toleranse for den enkelte pilegrim. Reisen er utelukkende åndelig, og kan ikke sammenlignes med noe annet på jorden. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Sannelig, det første Huset (for tilbedelse) etablert for menneskeheten, var det i Mekka, velsignet, og en veiledning for verdenene. Inne i det finnes klare tegn (slik som) Abrahams plass. Og hvem enn som går inn skal være trygg. Og (en plikt) overfor Allah for menneskene er en pilegrimsferd til Huset – for enhver som er i stand til å finne en vei til det. Men enhver som er vantro – så sannelig, Allah er fri fra verdenenes behov.»17

Konklusjon

Islams hovedbudskap er tilbedelsen av Gud alene. Muhammed (fred være med ham) er den siste profeten sendt til menneskeheten og Koranen er den endelige veiledningen i all tid fremover. En muslim er en som anerkjenner islam som den sanne religionen og underordner sin vilje til Gud. Islam er basert på seks trosartikler som en muslim tror på. Disse er troen på Gud, Hans engler, åpenbaringer, profeter, Dommens Dag og skjebnen. I tillegg har islam fem søyler som en muslim gjør. Man erklærer at det ikke finnes noen guddom (verdig tilbedelse) unntatt Allah, og at Muhammed (fred være med ham) er Allahs Sendebud. Man etablerer bønnen fem ganger daglig, faster i ramadan, gir veldedighet gjennom zakah, og utfører pilegrimsreise hvis man har mulighet til det. Islam er ikke bare «muslimenes religiøse tro», islam er en livsstil, og en levemåte som gjennomsyrer alle aspekter ved en persons daglige liv. Det å praktisere islam er svært tilfredsstillende og gjør at man er i fred med seg selv, sin skaper, sin familie, sine naboer og samfunnet rundt. Nå som du vet at islam er Guds sanne religion og har fått en bedre forståelse for hva islam er, er neste steg å finne ut hva du gjør videre i livet.

Neste steg: Hva gjør jeg nå som jeg vet at islam er sannheten?

 

 


1 Oversettelse av Koranen, kap. 112 vers 1-4.

2 Oversettelse av Koranen, kap. 2 vers 136.

3 Oversettelse av Koranen, kap. 49 vers 13.

4 Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, 2. utg. (U.S.: Carol Publishing Group, 1992) 3.

5 Berettet av Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, bok 32 hadith 6284.

6 Berettet av Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, vol. 9, bok 84 hadith 61.

7 Oversettelse av Koranen, kap. 45 vers 20.

8 Oversettelse av Koranen, kap. 10 vers 57.

9 Oversettelse av Koranen, kap. 2 vers 2-5.

10 Oversettelse av Koranen, kap. 2 vers 177.

11 Oversettelse av Koranen, kap. 4 vers 58.

12 Oversettelse av Koranen, kap. 16 vers 90.

13 Oversettelse av Koranen, kap. 20 vers 14.

14 Oversettelse av Koranen, kap. 29 vers 45.

15 Oversettelse av Koranen, kap. 2 vers 183.

16 Oversettelse av Koranen, kap. 9 vers 60.

17 Oversettelse av Koranen, kap. 3 vers 96-7.

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger